Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van ZV Zaltbommel, gevestigd te Zaltbommel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40156187, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor jou uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel jouw vraag dan gerust per e-mail aan privacy@zv-zaltbommel.nl.

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van jou verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
         
Onderzoeken of je lid kan worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst Indien je lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien je geen lid wordt worden jouw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd ·   KNZB
Administratie ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·   Administratie-systeem
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief ·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. ·   E-marketingtools
Analyseren zwemstijl met videobeeld ·   Voornaam

·   Beeldmateriaal

 

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna. ·   Trainers

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder jouw toestemming verstrekt de Vereniging jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met jou heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient bij een dergelijk verzoek jezelf te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien je jezelf als minderjarige wenst te registreren dien je hiertoe expliciete toestemming van jouw ouders of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raad je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raad je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen je per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kunt je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

E-mail:                          privacy@zv-zaltbommel.nl

Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.